• 72 Geproduceerde vaste activa
Journaalposten:

72 Geproduceerde vaste activa

14 mei 2018

Kosten voor intern onderzoek mogen voorzichtig geactiveerd worden (art. 60 van het KB van 30/01/2001. Daar ze het gevolg zijn van een beslissing tot activering van kosten, eisen de artikelen 320, § 1, 429, § 1, en 617, lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen dat ze van de waarde van het netto-actief van de vennootschap worden afgetrokken, om te zien of het toegestaan is om een dividend uit te keren.

De activering gebeurt onrechtstreeks, zonder compensatie.

Wanneer kosten van onderzoek en ontwikkeling die via de resultatenrekening ten laste werden genomen, werden gesubsidieerd, mag hun gehele of gedeeltelijke activering maximaal geschieden ten belope van hun nettobedrag, dit wil zeggen na aftrek van de in de resultatenrekening geboekte subsidies (CBN Advies 138-1). Rekening “72 Geproduceerde vaste activa” moet ook worden gebruikt voor de verbeteringswerken uitgevoerd met het oog op de verkoop van een gebouw (CBN Advies 126-12).

Gegevens :

Lonen en loonlasten 15.000 EUR

Journaalposten

Journaalpost bij verwerking loondocumenten :

D

620

Bezoldigingen

15.000

 

C

455

Nettobezoldigingen

 

15.000

Journaalpost bij activering :

D

210

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

15.000

 

C

72

Geproduceerde vaste activa

  15.000