• 37 Bestellingen in uitvoering
Journaalposten:

37 Bestellingen in uitvoering

27 april 2018

Onder 'Bestellingen in uitvoering' verstaat men werken die worden uitgevoerd en goederen die worden geproduceerd op bestelling, de 'werken in uitvoering' in de courante bedrijfstaal.
Het boekhoudrecht voorziet twee verschillende waarderingsmethodes voor bestellingen in uitvoering :

  1. Percentage of completion method: bestellingen in uitvoering gewaardeerd tegen hun vervaardigingprijs. Deze vervaardigingprijs wordt vermeerderd, naar mate de productie of werkzaamheden vorderen, met het verschil (in %) tussen de in de overeenkomst bepaalde (totale) prijs en de (totale) vervaardigingprijs, wanneer dit verschil met voldoende zekerheid als verworven mag worden beschouwd.
  2. Completed contract method: Een onderneming ervoor opteren om de bestellingen in uitvoering te blijven boeken tegen hun vervaardigingprijs.

De voor de waardering van bestellingen in uitvoering toegepaste methode dient door de onderneming in de toelichting van haar jaarrekening onder de waarderingsregels te worden vermeld.

Gegevens

Bestelling van een uit te voeren werk voor 62.500 EUR.
In 200X wordt een voorschot op die bestelling gefactureerd van 12.500 EUR.
Per jaareinde bedraagt de kostprijs van de reeds uitgevoerde werken 20.000 EUR.
De reeds verworven winst per jaareinde bedraagt 10.000 EUR.
In 200X+1 wordt het saldo gefactureerd : 62.500 EUR - 12.500 EUR = 50.000 EUR.

Journaalposten

Journaalpost bij facturatie van voorschotten vóór de oplevering :

D

400

Handelsdebiteuren

15.125

 

C

460

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

 

12.500

C

451

Btw op verkopen

 

2.625

Journaalpost bij inventarisatie op balansdatum :

D

370

Bestellingen in uitvoering -Aanschaffingswaarde

20.000

 

C

7170

Wijziging in de bestellingen in uitvoering - Aanschaffingswaarde

 

20.000

Journaalpost bij toerekening van de winst per jaareinde (enkel bij de 'percentage of completion method'):

D

371

Bestellingen in uitvoering - Toegerekende winst

10.000

 

C

7171

Wijziging in de bestellingen in uitvoering - Toegerekende winst

 

10.000

Journaalpost bij de oplevering :

D

400

Handelsdebiteuren

60.500

 

C

700

Verkopen

 

50.000

C

451

Btw op verkopen

 

10.500

en

D

460

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

12.500

 

C

700

Verkopen

 

12.500

en

D

7170

Wijziging in de bestellingen in uitvoering - Aanschaffingswaarde

20.000

 

C

370

Bestellingen in uitvoering -Aanschaffingswaarde

 

20.000

(enkel bij de 'percentage of completion method' :)

D

7171

Wijziging in de bestellingen in uitvoering - Toegerekende winst

10.000

 

C

371

Bestellingen in uitvoering -Toegerekende winst

 

10.000