• Financieel plan
Checklists:

Financieel plan

02 januari 2018

Opgesteld overeenkomstig artikel 215/391 van het Wetboek van vennootschappen voor de oprichting van de NV/BVBA ...........................

De op te richten vennootschap heeft tot doel ......................

Het betreft ................

I. De verwachte bedrijfsresultaten

Einde jaar 1

Einde jaar 2
 

Opbrengsten

 

 

1. Netto bedrijfsopbrengsten

EUR

EUR

2. Financiele opbrengsten

EUR

EUR

3. Totaal opbrengsten

EUR

EUR

 

 

 

Kosten

 

 

4. Aankopen van grondstoffen, handelsgoederen, enz.

EUR

EUR

5. Aankopen van diverse goederen en diensten

EUR

EUR

6. Personeelskosten

EUR

EUR

7. Andere bedrijfslasten

EUR

EUR

8. Financiele lasten

EUR

EUR

9. Totaal der kosten voor afschrijving

EUR

EUR

 

 

 

Resultaten

 

 

10. Resultaten voor afschrijving (opbrengsten 3 min kosten 9

EUR

EUR

11. Afschrijvingen (af te trekken)

EUR

EUR

12. Resultaten voor belasting (10-11)

EUR

EUR

13. Belasting op de winst

EUR

EUR

14. Netto-resultaat (winst of verlies) (12-13)

EUR

EUR

15. Verdeelde winst

EUR

EUR

16. Overgedragen resultaat (winst of verlies) (14-15)

EUR

EUR

 

 

 

Verworven middelen

 

 

17. Overgedragen resultaat + afschrijvingen (16+11)

EUR

EUR

 

II. Tabel van herkomst en besteding

(a)

+ (b)

= (c)

 

Einde jaar 1

Wijzigingen gedurende jaar 2

Einde jaar 2

Herkomst van middelen

 

 

 

18. In geld gestort kapitaal

EUR

EUR

EUR

19. Tegenwaarde in kapitaal van de inbreng in natura

EUR

EUR

EUR

20. Verkregen subsidies in kapitaal

EUR

EUR

EUR

21. Leningen op langer dan een jaar

EUR

EUR

EUR

22. Leverancierskrediet

EUR

EUR

EUR

23. Leningen op ten hoogste een jaar

EUR

EUR

EUR

24. Andere schulden op ten hoogste een jaar

EUR

EUR

EUR

+ 17. Verworven middelen

EUR

EUR

EUR

25. Totaal middelen

EUR

EUR

EUR

Besteding van middelen

 

 

 

26. Oprichtingskosten

EUR

EUR

EUR

27. Immateriele vaste activa

EUR

EUR

EUR

28. Materiele vaste activa

EUR

EUR

EUR

29. Financiele vaste activa

EUR

EUR

EUR

30. Vorderingen op langer dan een jaar

EUR

EUR

EUR

31. Voorraden

EUR

EUR

EUR

32. Toegestaan krediet aan klanten

EUR

EUR

EUR

33. Andere vorderingen op minder dan een jaar

EUR

EUR

EUR

34. Beschikbaar

EUR

EUR

EUR

35. Totaal bestedingen

EUR

EUR

EUR

Herkomst - bestedingen (25-35)

EUR

EUR

EUR


Uit deze prognose van de resultaten en de balansstructuur blijkt dat de vennootschap over voldoende liquide middelen beschikt om normaal te kunnen werken en een normale expansie te financieren.

Opgemaakt te ..... op .....

De oprichter(s),