• Tarief schenkbelasting - roerend goed/onroerend goed aan vzw/stichting - Art. 2.8.4.1.1§3 VCF
Kerncijfers:

Tarief schenkbelasting - roerend goed/onroerend goed aan vzw/stichting - Art. 2.8.4.1.1§3 VCF

01 januari 2020

Art. 2.8.4.1.1 VCF

 

§ 3 In afwijking van paragraaf 1 en 2 bedraagt het tarief van de schenkbelasting 5,5 % voor schenkingen aan:

1° het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap;

2° de Vlaamse, de Franse en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

3° de Franse en de Duitstalige Gemeenschap en aan het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;

4° een staat van de Europese Economische Ruimte;

5° provincies en gemeenten in het Vlaamse Gewest;

6° de openbare instellingen van de publiekrechtelijke rechtspersonen, vermeld in de punt 1° tot en met 5°;

7° erkende sociale huisvestingsmaatschappijen als vermeld in artikel 40 van de Vlaamse Wooncode;

8° de coöperatieve vennootschap Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen;

9° dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen als vermeld in artikel 12, § 2, 2° en 3°, van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

10° verenigingen zonder winstoogmerk, ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen, beroepsverenigingen, internationale verenigingen zonder winstoogmerk, private stichtingen en stichtingen van openbaar nut;

11° openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

In afwijking van het eerste lid wordt de schenkbelasting, vermeld in paragraaf 1 en 2, gebracht op 100 euro voor de schenkingen, inclusief inbrengen om niet, gedaan aan rechtspersonen als vermeld in het eerste lid, 10°, als de schenker zelf een rechtspersoon als vermeld in het eerste lid, 10°, is.

Het tarief, vermeld in het eerste en tweede lid, is ook van toepassing op gelijksoortige rechtspersonen die opgericht zijn volgens en onderworpen zijn aan de wetgeving van een andere staat van de Europese Economische Ruimte, en die bovendien hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de Europese Economische Ruimte hebben.

 

Vanaf 1.01.2021 wijzigt deze bepaling als volgt:

Art. 2.8.4.1.1 VCF

§ 3 In afwijking van paragraaf 1 en 2 bedraagt het tarief van de schenkbelasting 0 %  voor schenkingen, inclusief inbrengen om niet aan:

1°het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap;

2°de Vlaamse, de Franse en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

3°de Franse en de Duitstalige Gemeenschap en aan het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;

4°een staat van de Europese Economische Ruimte;

5°provincies en gemeenten in het Vlaamse Gewest;

6°de openbare instellingen van de publiekrechtelijke rechtspersonen, vermeld in de punt 1° tot en met 5°;

7°erkende sociale huisvestingsmaatschappijen als vermeld in 5 artikel 4.36 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021;

8° het Vlaams Woningfonds;

9°dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen als vermeld in artikel 12, § 2, 2° en 3°, van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

10°verenigingen zonder winstoogmerk, ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen, [...] internationale verenigingen zonder winstoogmerk [...] en stichtingen van openbaar nut;

11°openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

In afwijking van paragraaf 1 en 2 bedraagt het tarief van de schenkbelasting 5,5 % voor schenkingen, inclusief inbrengen om niet, aan beroepsverenigingen en private stichtingen. 

In afwijking van het eerste lid wordt de schenkbelasting, vermeld in paragraaf 1 en 2, gebracht op 100 euro voor de schenkingen, inclusief inbrengen om niet, gedaan aan rechtspersonen als vermeld in het 6 tweede lid 6 , als de schenker zelf een rechtspersoon als vermeld in het 6 tweede lid 6 , is.

Het tarief, vermeld in het eerste, tweede en derde lid , is ook van toepassing op gelijksoortige rechtspersonen die opgericht zijn volgens en onderworpen zijn aan de wetgeving van een andere staat van de Europese Economische Ruimte, en die bovendien hun [...] zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de Europese Economische Ruimte hebben.

 

Terug naar overzicht Kerncijfers Vlaams Gewest