• Overdreven interesten
Kerncijfers:

Overdreven interesten

03 februari 2020

Algemene regel:

Vennootschappen die een lening aangaan  bij hun bedrijfsleider via creditering van de rekening-courant: interest is niet aftrekbaar in de mate deze hoger is dan de 'marktrente'.

 

Vanaf aanslagjaar 2021:

De MFI-rentevoet komt in de plaats van de marktrente voor rekeningen-courant met een credit-stand. Dit geldt voor leningen:

  • voor een bedrag tot 100.000 EUR met variabel tarief en initiële rentebepaling tot een jaar
  • verstrekt aan niet-financiële vennootschappen.
  • gesloten in de maand november van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de interesten betrekking hebben
  • Rentevoet mag met 2,5% worden verhoogd (tarieven vrij te raadplegen op de website van de NBB)