• Aftrekbaarheid autokosten
Kerncijfers:

Aftrekbaarheid autokosten

03 februari 2020

Algemene regel: autokosten en minderwaarden personenwagens

Regime in de inkomstenbelastingen 

CO2-uitstoot Diesel

CO2-uitstoot benzine

AJ 2020

Fiscale aftrek beperkt tot

100% elektrisch

100% elektrisch 120%

0 - 60 g

0 -60 g

100%

61 - 105 g

61 - 105 g

90%

106 - 115 g

106 - 125 g

80%

116  - 145 g

126 - 155 g

75%

146 - 170 g

156 - 180 g

70%

171 - 195 g

181 - 205 g

60%

> 195 g*

> 205 g*

50%

* Of CO2-uitstoot niet gekend

Vanaf AJ 2021 (boekjaren die aanvangen op 1 januari 2020 of later):

Autokosten (incl. brandstofkosten) zijn aftrekbaar volgens nieuwe formule:

120% - (0,5% x een coëfficiënt x aantal gram CO2 per kilometer):

De coëfficiënt:
= 1 voor auto’s met een dieselmotor,
= 0,90 voor auto’s met een aardgasmotor en een belastbaar vermogen van minder dan 12 fiscale pk,
= 0,95 voor alle andere auto’s, dus auto’s met een benzinemotor en elektrische auto’s.

De 120% aftrek voor elektrische wagens, collectief vervoer woon-werkplaats met minibus, autobus en autocar voor het personeel wordt afgeschaft.

Voor hybridevoertuig uitgerust met een elektrische batterij die een energiecapaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht of een uitstoot heeft van meer dan 50 gram CO2 per kilometer, dan is de in aanmerking te nemen CO2-uitstootgehalte gelijk aan dit van het overeenstemmende voertuig dat uitsluitend voorzien is van een motor die gebruik maakt van dezelfde brandstof. Indien er geen overeenstemmend voertuig bestaat dat uitsluitend voorzien is van een motor die gebruik maakt van dezelfde brandstof, wordt de uitstootwaarde vermenigvuldigd met 2,5.

 

Mobiliteitsvergoeding ‘cash for car’

Aftrekbaarheid van de mobiliteitsvergoeding in functie van de ingeleverde bedrijfswagen:

  • minimum 75 % wanneer de aftrek van de kosten (andere dan de brandstofkosten) van de ingeleverde bedrijfswagen gelijk was aan of minder was dan 75%;
  • maximum 95 % indien het aftrekpercentage hoger was dan 75%.

Vanaf 1 januari van het tweede kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de bedrijfswagen werd ingeleverd, wordt het aftrekpercentage (als het hoger is dan 75 %) jaarlijks op 1 januari verlaagd met 10 procentpunten tot 75 %. Hierdoor zal na een bepaalde termijn het aftrekpercentage van de mobiliteitsvergoeding uniform 75% bedragen.

Volgens het Grondwettelijk Hof zou de ‘cash for car’ regeling echter zorgen voor een ongelijke fiscale van de ontvangen vergoeding in vergelijking met het ‘gewoon’ brutoloon. Omwille van deze redenering en in het licht van de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie werd de mobiliteitsvergoeding ‘cash for car’ vernietigd. De regelgeving blijft echter nog van kracht tot 31 december 2020 zodat de nodige aanpassingen kunnen plaatsvinden.

 

Btw-regime

Nieuwe wagens sinds 1.1.2013: btw is voor maximum 50% aftrekbaar én beperkt tot deel beroepsmatig gebruik

Bij gemengd gebruik: keuze tussen 3 berekeningsmethodes:

  • Methode 1 -  "werkelijk professioneel gebruik": [(Totaal aantal km – woon-werk verkeer (x2) – privé km)/ Totaal aantal km] x 100 = % btw-aftrek
  • Methode 2: - "semi-forfaitaire methode", waarbij het aantal werkdagen en aantal privékilometers forfaitair worden vastgelegd door de btw administratie.

           1 – [(200 dagen x woon-werk x 2) + forfait van 6.000 privé-km's] x 100 = % btw-aftrek
                      Totaal aantal km's op jaarbasis

  • Methode 3 forfaitaire methode waarbij de aftrek beperkt wordt tot 35% (i.e. 65% van de btw op de wagenkosten zijn niet aftrekbaar): voor minimaal lopend kalenderjaar + volgende 3 kalenderjaren

 

Uitzonderingen

Type autokosten

Inkomstenbelastingen

Aftrekbaarheid als beroepskost

Btw-aftrekbaarheid*

Interestlasten

100% aftrekbaar indien afzonderlijk op factuur en contract van minstens 24 maanden

Huurlasten: zie algemene regel

Algemene regel
Taxikosten

Algemene regel, maar 75% aftrektolerantie (Min. Fin)

100% (indien beroepsmatig)

Doorgerekende autokosten

Beperkt aftrekbaar in hoofde van uitreiker van de factuur (100% aftrekbaar in hoofde van ontvanger van de factuur)

Vanaf AJ 2019 aftrekbeperking in functie van CO2-uitstoot in hoofde van de eindgebruiker indien doorgerekend door derde en kosten afzonderlijk vermeld op de factuur

Wie factuur uitreikt: 50%

Ontvanger:

  • Doorgerekende kost is bijzaak bij hoofdhandeling: aftrekbaarheid wordt bepaald door de hoofdhandeling
  • Doorrekening van de kost op zich: algemene regel
Terugbetaling autokosten aan werknemers/bestuurders

30% wordt geacht brandstofkosten te dekken; overige 70% volgt algemene regel

 /
17%/40% Voordeel alle aard (ook van toepassing op de mobiliteitsvergoeding)

Niet-aftrekbaar (niet op te nemen onder autokosten)

Opname in verworpen uitgaven = minimum belastbare grondslag.

VAA kan wel in aftrek worden gebracht van de verworpen uitgaven.

40% als vennootschap brandstofkosten voor persoonlijk gebruik van de wagen ten laste neemt. In andere gevallen 17% in verworpen uitgaven op te nemen.

 /
Huur, leasing, ...

Beperkt aftrekbaar in functie van CO2-uitstoot (algemene regel).
Uitzonderingen: financieringslasten en mobilfoon.

Algemene regel

  •