• Aftrekbaarheid autokosten
Kerncijfers:

Aftrekbaarheid autokosten

16 januari 2024

Algemene regel: autokosten en minderwaarden personenwagens

Vanaf AJ 2021 (boekjaren die aanvangen op 1 januari 2020 of later):

Autokosten (incl. brandstofkosten) zijn aftrekbaar volgens formule:

120% - (0,5% x een coëfficiënt x aantal gram CO2 per kilometer): 
 
De coëfficiënt: 
= 1 voor auto’s met een dieselmotor, 
= 0,90 voor auto’s met een aardgasmotor en een belastbaar vermogen van minder dan 12 fiscale pk, 
= 0,95 voor alle andere auto’s, dus auto’s met een benzinemotor en elektrische auto’s. 

Het aftrekpercentage is minimum 50% en maximum 100%.  

Voor bedrijfswagen met een CO2  uitstoot van meer dan 200 gram CO2 per kilometer wordt het aftrekpercentage beperkt tot 40%.  

Voor hybridevoertuig uitgerust met een elektrische batterij die een energiecapaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht of een uitstoot heeft van meer dan 50 gram CO2 per kilometer, dan is de in aanmerking te nemen CO2-uitstootgehalte gelijk aan dit van het overeenstemmende voertuig dat uitsluitend voorzien is van een motor die gebruik maakt van dezelfde brandstof. Indien er geen overeenstemmend voertuig bestaat dat uitsluitend voorzien is van een motor die gebruik maakt van dezelfde brandstof, wordt de uitstootwaarde vermenigvuldigd met 2,5. 

 

Btw-regime

Nieuwe wagens sinds 1.1.2013: btw is voor maximum 50% aftrekbaar én beperkt tot deel beroepsmatig gebruik 

Bij gemengd gebruik: keuze tussen 3 berekeningsmethodes: 

 • Methode 1 -  "werkelijk professioneel gebruik": [(Totaal aantal km – woon-werk verkeer (x2) – privé km)/ Totaal aantal km] x 100 = % btw-aftrek 

 • Methode 2: - "semi-forfaitaire methode", waarbij het aantal werkdagen en aantal privékilometers forfaitair worden vastgelegd door de btw administratie. 
  1 – [(200 dagen x woon-werk x 2) + forfait van 6.000 privé-km's] x 100 = % btw-aftrek 
  Totaal aantal km's op jaarbasis 

 • Methode 3 - forfaitaire methode waarbij de aftrek beperkt wordt tot 35% (i.e. 65% van de btw op de wagenkosten zijn niet aftrekbaar): voor minimaal lopend kalenderjaar + volgende 3 kalenderjaren 

 

Uitzonderingen

Type autokosten

Inkomstenbelastingen

Aftrekbaarheid als beroepskost

Btw-aftrekbaarheid*

Interestlasten

100% aftrekbaar indien afzonderlijk op factuur en contract van minstens 24 maanden

Huurlasten: zie algemene regel

Algemene regel
Taxikosten

Algemene regel, maar 75% aftrektolerantie (Min. Fin)

100% (indien beroepsmatig)

Doorgerekende autokosten

Beperkt aftrekbaar in hoofde van uitreiker van de factuur (100% aftrekbaar in hoofde van ontvanger van de factuur)

Vanaf AJ 2019 aftrekbeperking in functie van CO2-uitstoot in hoofde van de eindgebruiker indien doorgerekend door derde en kosten afzonderlijk vermeld op de factuur

Wie factuur uitreikt: 50%

Ontvanger:

 • Doorgerekende kost is bijzaak bij hoofdhandeling: aftrekbaarheid wordt bepaald door de hoofdhandeling
 • Doorrekening van de kost op zich: algemene regel
 • Doorrekening is voorgeschoten kost: niet onderworpen aan btw
17%/40% Voordeel alle aard

Niet-aftrekbaar (niet op te nemen onder autokosten)

Opname in verworpen uitgaven = minimum belastbare grondslag.

VAA kan wel in aftrek worden gebracht van de verworpen uitgaven.

40% als vennootschap brandstofkosten voor persoonlijk gebruik van de wagen ten laste neemt. In andere gevallen 17% in verworpen uitgaven op te nemen.

De eigen bijdrage die de genieter betaalt, mag niet in mindering gebracht worden om het bedrag van de (17% of 40%) verworpen uitgave te berekenen. 

 /
Huur, leasing, ...

Beperkt aftrekbaar in functie van CO2-uitstoot (algemene regel).
Uitzonderingen: financieringslasten en mobilfoon.

Algemene regel

Terugbetaling

autokosten aan personeel

Beperkt aftrekbaar in functie van algemene regel.

Uitzonderingen: Indien terugbetaalde kosten als VAA worden aangemerkt of betrekking hebben op kosten woon-werkverkeer (en op loonfiche opgenomen): 100% aftrekbaar.

 

 

Laadstations: fiscale voordelen 

Tijdelijke belastingvermindering voor particulieren 

Datum betaling 

Belastingvermindering 

1/9/2021 - 31/12/2022 

45% 

1/1/2023 - 31/12/2023 

30% 

1/1/2024 - 31/8/2024 

15% 

 

Om toepassing te kunnen maken van de tijdelijke belastingvermindering moet het laadstation aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet het gaan om een intelligent en vast laadstation dat alleen groene stroom gebruikt met een plaatsing in of onmiddellijk nabij de woning (woonplaats op 1/1/aanslagjaar).  

De belastingvermindering kan slechts voor 1 belastbaartijdperk worden toegepast voor een max. bedrag van 1.750 EUR (uitzondering: 8.000 EUR voor bidirectionale laadstations vanaf 1/1/2023).  

Daarnaast moeten volgende documenten als bijlage worden opgenomen bij de aangifte personenbelasting: 

 • Factuur van de plaatsing; 

 • Keuringsattest (AREI-attest). 

Documenten die ter beschikking moeten gehouden worden zijn; betalingsbewijs, bewijs van intelligent laadstation op groene stroom en andere facturen met betrekking tot het laadstation.  

 

Tijdelijke verhoogde kostenaftrek voor ondernemingen 

Datum betaling 

Verhoogde kostenaftrek 

1/9/2021 - 31/03/2023 

200% 

1/4/2023 - 31/8/2024 

150% 

 

Om toepassing te kunnen maken van de verhoogde kostenaftrek moeten bepaalde voorwaarden voldaan zijn, zoals o.a.: 

 • Intelligent, vast laadstation; 

 • In nieuwe staat verkregen/tot stand gebracht; 

 • Publiek toegankelijk; 

 • Lineaire afschrijving over minstens 5 jaar; 

 • Niet in combinatie met de investeringsaftrek.  

Toekomstige wijzigingen  

De regering heeft maatregelen genomen om het wagenpark te vergroenen. Als gevolg zullen vanaf aanslagjaar 2027 enkel nog nul-emissievoertuigen (elektrische wagens of wagens op waterstof) fiscaal aftrekbaar zijn. In tussentijd is er in een overgangsregeling voorzien.  

 

Voertuigen op fossiele brandstoffen:  

Aangekocht, geleased of gehuurd 

Fiscale behandeling  

Voor 01/07/2023 

Huidige regelgeving  

 

Tussen 01/07/2023 en 31/12/2025 

AJ 2024 (BJ 2023) 
AJ 2025 (BJ 2024) 

Huidige regels 

AJ 2026 (BJ 2025) 

Max. 75% (min. 50%) 

AJ 2027 (BJ 2026) 

Max. 50% 

AJ 2028 (BJ 2027) 

Max. 25% 

AJ 2029 (BJ 2028) 

0% 

Vanaf 01/01/2026 

0% 

 

Voor wagens op fossiele brandstof (diesel, benzine, lpg) die aangeschaft/geleased/gehuurd werden voor 01/07/2023 veranderd er niets aan de fiscale aftrekbaarheid. Deze regeling is ook van toepassing op lopende leasingcontracten waarbij de optie na 1/7/2023 wordt gelicht.  

Voor wagens op fossiele brandstof die worden aangeschaft tussen 1/07/2023 en 31/12/2025 geldt een overgangsregeling. De fiscale aftrek zal geleidelijk aan dalen naar 75% in 2025, 50% in 2026, 25% in 2027 en naar 0% vanaf 2028.  

Voor wagens op fossiele brandstof die worden aangeschaft vanaf 1/01/2026 zal geen fiscale aftrek meer bestaan.  

 

Hybride voertuigen:  

Aangekocht, geleased of gehuurd 

AJ 2024 

AJ 2025 

AJ 2026 

AJ 2027 

AJ 2028 

AJ 2029 

Voor 01/01/2023 

Huidige regelgeving 

Tussen 01/01/2023 en 01/07/2023 

Brandstofkosten: aftrekbaarheid beperkt tot max. 50% (niet voor elektriciteit)  
Andere autokosten: huidige regeling  

Tussen 01/07/2023 en 31/12/2025 

Brandstofkosten: max. 50% 
Andere: formule huidige regeling  

Brandstofkosten: max. 50% 
Andere: max. 75% (min. 50%) 

Alle kosten: max. 50% 

Alle kosten: max. 25% 

0% 

Vanaf 01/01/2026 

Geen aftrek meer 

Voor Hybride wagens die aangeschaft worden vanaf 01/07/2023 zullen de brandstofkosten slechts voor 50% aftrekbaar zijn t.e.m. 31/12/2025. Daarna zal de fiscale aftrek geleidelijk aan dalen naar 25% in 2027 (aanslagjaar 2028) en 0% vanaf 2028 (aanslagjaar 2029).  

 

Nul-emissievoertuigen:  

Aangekocht, geleased of gehuurd 

Aftrekpercentage  

Voor 01/01/2027 

100% 

2027 

95% 

2028 

90% 

2029 

82,5% 

2030 

75% 

2031 en later 

67,5% 

 

Voor nul-emissievoertuigen die aangeschaft worden na 01/01/2027 zal de fiscale aftrek geleidelijk aan dalen tot 67,5%.