• Aftrekbaarheid autokosten - AJ 2018 en 2019
Kerncijfers:

Aftrekbaarheid autokosten - AJ 2018 en 2019

12 juni 2018

Algemene regel: autokosten personenwagens

Regime in de inkomstenbelastingen 

CO2-uitstoot Diesel

CO2-uitstoot benzine

Fiscale aftrek beperkt tot

100% elektrisch

100% elektrisch 120%

0 - 60 g

0 -60 g

100%

61 - 105 g

61 - 105 g

90%

106 - 115 g

106 - 125 g

80%

116  - 145 g

126 - 155 g

75%

146 - 170 g

156 - 180 g

70%

171 - 195 g

181 - 205 g

60%

> 195 g*

> 205 g*

50%

* Of CO2-uitstoot niet gekend

 

Btw-regime

Nieuwe wagens sinds 1.1.2013: btw is voor maximum 50% aftrekbaar én beperkt tot deel beroepsmatig gebruik

Bij gemengd gebruik: keuze tussen 3 berekeningsmethodes:

  • Methode 1 -  "werkelijk professioneel gebruik": [(Totaal aantal km – woon-werk verkeer (x2) – privé km)/ Totaal aantal km] x 100 = % btw-aftrek
  • Methode 2: - "semi-forfaitaire methode", waarbij het aantal werkdagen en aantal privékilometers forfaitair worden vastgelegd door de btw administratie.

           1 – [(200 dagen x woon-werk x 2) + forfait van 6.000 privé-km's] x 100 = % btw-aftrek
                      Totaal aantal km's op jaarbasis

  • Methode 3 forfaitaire methode waarbij de aftrek beperkt wordt tot 35% (i.e. 65% van de btw op de wagenkosten zijn niet aftrekbaar): voor minimaal lopend kalenderjaar + volgende 3 kalenderjaren

 

Uitzonderingen

Type autokosten

Inkomstenbelastingen

Aftrekbaarheid als beroepskost

Btw-aftrekbaarheid*

Brandstofkosten

75% aftrekbaar

Algemene regel
Interestlasten

100% aftrekbaar indien afzonderlijk op factuur en contract van minstens 24 maanden

Huurlasten: zie algemene regel

Algemene regel
Taxikosten

Algemene regel, maar 75% aftrektolerantie (Min. Fin)

100% (indien beroepsmatig)

Doorgerekende autokosten

Beperkt aftrekbaar in hoofde van uitreiker van de factuur (100% aftrekbaar in hoofde van ontvanger van de factuur)

Vanaf AJ 2019 aftrekbeperking in functie van CO2-uitstoot in hoofde van de eindgebruiker indien doorgerekend door derde en kosten afzonderlijk vermeld op de factuur

Wie factuur uitreikt: 50%

Ontvanger:

  • Doorgerekende kost is bijzaak bij hoofdhandeling: aftrekbaarheid wordt bepaald door de hoofdhandeling
  • Doorrekening van de kost op zich: algemene regel
Terugbetaling autokosten aan werknemers/bestuurders

30% wordt geacht brandstofkosten te dekken; overige 70% volgt algemene regel

 /
17%/40% Voordeel alle aard

Niet-aftrekbaar (niet op te nemen onder autokosten)

Opname in verworpen uitgaven = minimum belastbare grondslag.

VAA kan wel in aftrek worden gebracht van de verworpen uitgaven.

40% als vennootschap brandstofkosten voor persoonlijk gebruik van de wagen ten laste neemt. In andere gevallen 17% in verworpen uitgaven op te nemen.

 /
Huur, leasing, ...

Beperkt aftrekbaar in functie van CO2-uitstoot (algemene regel).
Uitzonderingen: brandstof, financieringslasten en mobilfoon.

Algemene regel