• Investeringsaftrek
Kerncijfers:

Investeringsaftrek

22 februari 2023

 

Investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven recht op een vrijstelling voor een deel van de winsten en baten, dat gelijk is aan een bepaald percentage van de aanschaffingswaarde- of beleggingswaarde van de investeringen.

Voor investeringen die worden verricht tijdens aanslagjaar 2021 tot 2024 gelden de volgende percentages.

 

Natuurlijke personen

 

Eenmalige investeringsaftrek

Naar aanleiding van de maatregelen genomen naar aanleiding van de COVID-19-pandemie heeft de Federale Regering beslist om het basispercentage te verhogen van 8% naar 25%. Het nieuwe basispercentage is slechts tijdelijk van toepassing voor vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 8en 31 december 2022.

De ‘verhoogde aftrek’ wordt echter nog berekend op basis van het basispercentage van 3,5%. De vaste activa die in aanmerking komen voor deze verhoogde aftrek genieten een verhoging van 10% of 20%. Dit resulteert in een ‘verhoogde aftrek’ van respectievelijk 13,5% en 20,5%.

 Aard van de investering

 AJ 2020             

 

AJ  2021-2023

 

AJ 2024                 

• Investeringen in digitale vaste activa, octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchting systemen (horeca)

13,5%*/20%** 13,5%*/25%** 20,5%
• Investeringen in beveiliging  van beroepslokalen en bedrijfsvoertuigen 20,5% 20,5%*/25%** 27,5%

• Andere investeringen

8%*/20%**

 8%*/25%***

8%

(*) Voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tot 31 december 2017 of van 1 januari 2020 t/m maart 2020

(**) Voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019

(***) Voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022

Gespreide investeringsaftrek 

In principe wordt de investeringsaftrek ineens toegepast; sommige belastingplichtigen kunnen echter kiezen voor een aftrek die wordt gespreid over de duur van de afschrijvingsperiode. Deze aftrek wordt berekend door toepassing van een bepaald percentage op de (fiscaal aangenomen) afschrijvingen op de kwalificerende investeringen.

Natuurlijke personen die op de eerste dag van het belastbaar tijdperk verbonden aan aanslagjaar 2024 minder dan 20 werknemers tewerkstellen, kunnen genieten van een gespreide gewone investeringsaftrek van 17,5%.
 
De gespreide verhoogde investeringsaftrek op milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling bedraagt 27,5% (en dit ongeacht het aantal werknemers).

 

Vennootschappen

Eenmalige investeringsaftrek 

Op basis van de Wet hervorming vennootschapsbelasting (dd. 25/12/2017) werd het basispercentage voor kmo's verhoogd van 8% naar 20%. Het nieuwe basispercentage is slechts tijdelijk van toepassing voor vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019.

De ‘verhoogde aftrek’ wordt zoals reeds vermeld nog berekend op basis van het basispercentage van 3,5%.

 

 

  AJ  2020

AJ 2021, 2022 en 2023

   

Van 01/01/2020 tot 11/03/2020

 

Van 12/03/2020 tot 31/12/2022               

1. Alle vennootschappen:

  • Octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchting systemen (horeca)
  • Investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten

13,5%*

 

 

3%

13,50%(2)

 

 

3%

13,50%(2)

 

 

3%

2. Kmo's:

  • Octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchting systemen (horeca)
  • Investeringen in beveiliging van beroepslokalen en bedrijfsvoertuigen
  • Investeringen in digitale vaste activa die dienen voor de integratie en exploitatie van digitale betalings- en factureringssystemen en de systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie
  • Investeringen door kmo's in materiële en immateriële vaste activa (***)

 

 

13,50%

 

20,5%

 

13,5%

 

 

20%***

 

 

13,50%(1)(2)

 

20,50%

 

13,50%(1)

 

 

8% (4)

 

 

25% (1)(2)

 

25%

 

25%(1)

 

 

25% (4)

3. Vennootschappen die uitsluitend winst uit scheepvaart verkrijgen

  • Investeringen in zeeschepen

 

30%

 

30%

 

30%

 

(*) Indien niet is geopteerd voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling.
(**) Enkel van toepassing als de vennootschap verzaakt aan de aftrek voor risicokapitaal
(***) Op basis van de wet Hervorming van de vennootschapsbelasting (dd. 25/12/2017) is het basispercentage van 8% naar 20% gestegen voor vaste activa die worden aangeschaft of tot stand gebracht in de periode van 1 januari 2018 t.e.m. 31 december 2019.
(1) Het tarief van 13,5 % is enkel van toepassing voor de periode 1 januari 2020 tot en met 11 maart 2020. Voor investeringen die worden gedaan van 1 januari 2018 tot 31 december 2019 én van 12 maart 2020 tot 31 december 2020 is het tarief van de ‘gewone’ investeringsaftrek (20 % resp. 25 %) interessanter. Tot 31 december 2019 geldt een tarief van 20 %, vanaf 12 maart 2020 tot 31 december 2022 geldt het nieuwe, ‘coronatarief’ van 25 % (beperkt in tijd).
(2) Geen investeringsaftrek als men voor een van de aanslagjaren van 2007 tot 2021 gekozen heeft voor het ‘belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling’. Die keuze is onherroepelijk.
(3) Voor kmo's is het tarief van de gewone investeringsaftrek van toepassing.
(4) Voor investeringen vanaf 1 januari 2018 tot 31 december 2019 was het percentage van de gewone investeringsaftrek opgetrokken tot 20 % ter gelegenheid van de hervorming van de vennootschapsbelasting. Voorwaarde was dat geen notionele interestaftrek toegepast werd. Vanaf 1 januari 2020 is het percentage opnieuw 8 %. Voor investeringen die gebeuren van 12 maart 2020 tot 31 december 2022, is het ‘coronatarief’ van 25 % van toepassing, als verzaakt wordt aan de notionele interestaftrek.
 

Gespreide investeringsaftrek 

De gespreide investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen bedraagt 20,5%. 

De investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen kan niet gecumuleerd worden met het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling.

 

Terug