• Attest voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 %
Brieven:

Attest voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 %

01 februari 2016

Opmerking :

De aanwezigheid van een attest is geen strikte voorwaarde voor de toepassing van het verlaagd tarief van 6 %. Het ontlast de aannemer evenwel van zijn aansprakelijkheid indien onjuiste gegevens aanleiding hebben gegeven tot een onrechtmatige toepassing van het verlaagd tarief, behoudens uiteraard bij samenspannigheid tussen beide partijen.
--------------------------------------------------------------------------------

ATTEST (1)
Ondergetekende,
... (naam),
... (adres) 
... (woonplaats),
eigenaar/huurder van de woning gelegen te ... (adres), ... (gemeente),
verklaart hierbij dat volgende onroerende werken werden uitgevoerd aan bovenvermelde woning : ... (omschrijving).
Ondergetekende verklaart eveneens dat bovenvermelde woning sedert meer dan 5 jaar voor het eerst in gebruik werd genomen.
Opgesteld te ... op ... .
(handtekening van de eigenaar/huurder)
--------------------------------------------------------------------------------
ATTEST (2)
Ondergetekende : ... 
wonende te : ...
eigenaar/huurder/vruchtgebruiker/zaakvoerder/afgevaardigd bestuurder
van het gebouw gelegen te ...
of idem adres hierboven;
verklaart hierbij : 
dat hij de opdracht gaf aan de firma
... (naam) 
... (adres) 
... (btw-nummer) 
... (registratienummer)
om volgende werken uit te voeren : renovatie / omvorming / rehabilitatie / verbetering / herstelling / onderhoud;
dat het hogergenoemd onroerend goed, hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk als privé-woning werd gebruikt; 
dat het hogergenoemd onroerend goed effectief in gebruik is sedert ten minste vijftien jaar voor het eerste tijdstip van verschuldigdheid van btw op de werken die worden uitgevoerd; 
dat het hogergenoemd onroerend goed na de uitvoering van de vermelde werken effectief, hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk verder zal gebruikt worden als privé-woning. 
Ondergetekende verklaart hierbij opdracht te hebben gegeven tot facturatie tegen 6 % van de volgende factuur : factuurnummer ... van ...
 
Ondergetekende verklaart te weten dat een foutieve verklaring aanleiding kan geven tot supplementaire btw., boeten en interesten, waarvoor de ondergetekende verantwoordelijk is, ingevolge het Koninklijk Besluit van 20 oktober 1995.

Deze bedragen zullen hem integraal ten laste worden gelegd, indien ze verschuldigd blijken te zijn door de btw-administratie.
Opgemaakt in twee exemplaren.
 
Te ... op ...
(handtekening van de opdrachtgever)