• Tarieven successierechten - algemeen - art. 48 Br.W.Succ.
Kerncijfers:

Tarieven successierechten - algemeen - art. 48 Br.W.Succ.

01 januari 2020

Art. 48 Br.W.Succ.

De rechten van successie en van overgang bij overlijden worden geheven volgens het tarief in de onderstaande tabellen aangeduid.

Tabel I bevat het tarief in rechte lijn 6[en tussen partners]6. Dit tarief wordt per rechtverkrijgende toegepast op zijn aandeel in de belastbare waarde van de goederen.

Tabel II bevat het tarief tussen broers en zussen. Dit tarief wordt per rechtverkrijgende toegepast op zijn aandeel in de belastbare waarde van de goederen.

Tabel III bevat het tarief tussen ooms of tantes en neven of nichten. Dit tarief wordt toegepast op de samengenomen aandelen van die personen in de belastbare waarde van de goederen.

Tabel IV bevat het tarief tussen alle andere personen. Dit tarief wordt toegepast op de samengenomen aandelen van die personen in de belastbare waarde van de goederen.

Het bedrag waarop het tarief moet worden toegepast wordt opgesplitst volgens de schijven vermeld in kolom A van de toepasselijke tarieftabel. Van elk aldus bekomen bedrag wordt het overeenstemmende percentage in kolom B geheven. Kolom C vermeldt het totale bedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten.

Tabel I
Tarief in rechte lijn en tussen partners
A
B
C
belastingschijven
per schijf toepasselijk heffingspercentage
totale bedrag van de belasting over de voorgaande schijven
van tot
 
 
0,01 EUR – 50.000 EUR
3 %
 
50.000 EUR – 100.000 EUR
8 %
1.500 EUR
100.000 EUR – 175.000 EUR
9 %
5.500 EUR
175.000 EUR – 250.000 EUR
18 %
12.250 EUR
250.000 EUR – 500.000 EUR
24 %
25.750 EUR
boven de 500.000 EUR
30 %
85.750 EUR
Tabel II
Tarief tussen broers en zussen
A
B
C
belastingschijven
per schijf toepasselijk heffingspercentage
totale bedrag van de belasting over de voorgaande schijven
van tot
 
 
0,01 EUR – 12.500 EUR
20 %
 
12.500 EUR – 25.000 EUR
25 %
2.500 EUR
25.000 EUR – 50.000 EUR
30 %
5.625 EUR
50.000 EUR – 100.000 EUR
40 %
13.125 EUR
100.000 EUR – 175.000 EUR
55 %
33.125 EUR
175.000 EUR – 250.000 EUR
60 %
74.375 EUR
boven de 250.000 EUR
65 %
119.375 EUR
Tabel III
Tarief tussen ooms of tantes en neven of nichten
A
B
C
belastingschijven
per schijf toepasselijk heffingspercentage
totale bedrag van de belasting over de voorgaande schijven
van tot
 
 
0,01 EUR – 50.000 EUR
35 %
 
50.000 EUR – 100.000 EUR
50 %
17.500 EUR
100.000 EUR – 175.000 EUR
60 %
42.500 EUR
boven de 175.000 EUR
70 %
87.500 EUR
Tabel IV
Tarief tussen alle andere personen
A
B
C
belastingschijven
per schijf toepasselijk heffingspercentage
totale bedrag van de belasting over de voorgaande schijven
van tot
 
 
0,01 EUR – 50.000 EUR
40 %
 
50.000 EUR – 75.000 EUR
55 %
20.000 EUR
75.000 EUR – 175.000 EUR
65 %
33.750 EUR
boven de 175.000 EUR
80 %
98.750 EUR

Voor de toepassing van hoofdstukken VI en VII, verstaat men onder “partner”: de persoon die op dag van het openvallen van de nalatenschap met de erflater gehuwd was;

de persoon die zich op de dag van het openvallen van de nalatenschap in de toestand van wettelijke samenwoning met de erflater bevindt in de zin van titel Vbis van boek III van het Burgerlijk Wetboek

Wetshistoriek

Vervangen bij art. 2 Ord. Br. H. R. 20 december 2002 (B.S., 31 december 2002 (derde uitg.), err., B.S., 20 januari 2003 (eerste uitg.)), met ingang van 1 januari 2003 (art. 14), gewijzigd bij art. 2 Ord. Br. H. Parl. 6 maart 2008 (B.S., 1 april 2008), met ingang van 1 januari 2008 (art. 8) en bij art. 2, 1° tot 3° Ord.Br. 12 december 2016 (BS 29 december 2016 (ed. 3)), van toepassing op nalatenschappen die openvallen vanaf 1 januari 2017 (art. 39).

Voorgeschiedenis

Gewijzigd bij art. 85, 1° W. 8 augustus 1980 (B.S., 15 augustus 1980), met ingang van 1 januari 1981, vervangen bij art. 29 W. 22 december 1977 (B.S., 24 december 1977), met ingang van 1 januari 1978 (art. 45) en gewijzigd bij art. 19, §§ 1 en 2 B. Br. H. Reg. 13 december 2001 (B.S., 26 februari 2002 (tweede uitg.)), met ingang van 1 januari 2002 (art. 26).

Verwerping van beroep

Het Hof verwerpt het beroep tot vernietiging van artikel 2 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 20 december 2002 tot wijziging van het Wetboek der successierechten. (Arbitragehof nr. 66/2004, 28 april 2004 (B.S., 14 mei 2004 (tweede uitg.))).

 

Terug naar overzicht 'Fiscale kerncijfers BHG'