• 471 Dividenden over het boekjaar
Journaalposten:

471 Dividenden over het boekjaar

16 april 2018

Gegevens :

De algemene vergadering beslist uit de winstverdeling van het boekjaar 200X een vergoeding toe te kennen aan het kapitaal (dividenden) van 25.000 EUR aan haar aandeelhouders.
De vennootschap dient op dit bruto-dividend 30% (“uitzonderingen” = 5%, 10%, 15%, 17% of 20%) roerende voorheffing in te houden en binnen de 15 dagen na toekenning of betaalbaarstelling van de inkomsten door te storten aan de belastingadministratie.

NB. Dividenden betaald door een Belgische onderneming aan haar moedervennootschap welke gevestigd is in een ander Europees land of in een land waarmee België een belastingverdrag heeft afgesloten (dat voorziet in de uitwisseling van informatie) zijn in principe vrijgesteld van roerende voorheffing, mits aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • De moedervennootschap heeft een deelneming van minstens 10% in de Belgische dochteronderneming;
  • De deelneming moet gedurende een ononderbroken periode van ten minste 1 jaar worden behouden;
  • De moedervennootschap heeft een rechtsvorm (of vergelijkbaar) die wordt vermeld in de bijlagen van de Europese moeder-dochterrichtlijn;
  • De moedervennootschap wordt geacht, volgens de wetgeving van de staat waarin ze is gevestigd, haar fiscale woonplaats te hebben in deze staat;
  • De moedervennootschap is onderworpen aan buitenlandse belasting die vergelijkbaar is met de vennootschapsbelasting.

Met de wet “houdende fiscale bepalingen” van 1 december 2016 is een algemene antimisbruikbepaling toegevoegd inzake de vrijstelling van roerende voorheffing teneinde tegemoet te komen aan de omzetting van de Europese Richtlijnen ter aanpassing van de Moeder-Dochterrichtlijn.

De nieuwe antimisbruikbepaling is gericht om de voordelen van de Moeder-Dochterrichtlijn niet toe te kennen in het geval een constructie kunstmatig is opgezet om een belastingvoordeel te verkrijgen en geen verband houdt met de economische realiteit.

Journaalposten

Journaalpost bij de beslissing door de algemene vergadering :

D

694

Vergoeding van het kapitaal (dividenden)

25.000

 

C

471

Dividenden over het boekjaar

 

25.000

Journaalpost bij de betaling van de roerende voorheffing :

D

471

Dividenden over het boekjaar

7.500

 

C

55

Kredietinstellingen

 

7.500

Journaalpost bij de uitbetaling van het netto-dividend :

D

471

Dividenden over het boekjaar

17.500

 

C

55

Kredietinstellingen

 

17.500