• 37 Bestellingen in uitvoering
Journaalposten:

37 Bestellingen in uitvoering

18 mei 2018

Onder 'Bestellingen in uitvoering' verstaat men werken die worden uitgevoerd en goederen die worden geproduceerd op bestelling, de 'werken in uitvoering' in de courante bedrijfstaal.
Het boekhoudrecht voorziet twee verschillende waarderingsmethodes voor bestellingen in uitvoering :

  1. De toerekening van de winst naar rato van werkvooruitgang, de zgn 'percentage of completion method' = waardering tegen vervaardigingsprijs plus verworven winstmarge. Opgelet: deze waarderingsregel geldt enkel als de winst met voldoende zekerheid als verworven mag worden beschouwd.
  2. De toerekening van de winst aan de periode van gereedkomen, de zgn. 'completed contract method' = waardering tegen vervaardigingsprijs.

Nota: Het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, heeft een wijziging aangebracht aan de bijzondere regels betreffende bestellingen in uitvoering. Deze wijziging betreft uitsluitend de presentatie in de balans en niet de inresultaatname.

Op grond van het nieuw ingevoegde lid 2 van artikel 71 KB W.Venn. mogen onder bepaalde voorwaarden in de jaarrekening de bestellingen in uitvoering rechtstreeks worden gecompenseerd met de ontvangen vooruitbetalingen per overeenkomst, waarbij ofwel het debetsaldo wordt gepresenteerd als bestelling in uitvoering ofwel het creditsaldo wordt gepresenteerd als ontvangen vooruitbetaling.

 

Gegevens :

  • Bestelling van een uit te voeren werk voor 62.500 EUR.
  • In 200X wordt een voorschot op die bestelling gefactureerd van 12.500 EUR.
  • Per jaareinde bedraagt de kostprijs van de reeds uitgevoerde werken 20.000 EUR.
  • De reeds verworven winst per jaareinde bedraagt 10.000 EUR.
  • In 200X+1 wordt het saldo gefactureerd : 62.500 EUR - 12.500 EUR = 50.000 EUR.

Journaalposten

Journaalpost bij facturatie van voorschotten vóór de oplevering :

D

400

Handelsdebiteuren

15.125

 

C

460

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

 

12.500

C

451

Btw op verkopen

 

2.625

Journaalpost bij inventarisatie op balansdatum :

D

370

Bestellingen in uitvoering -Aanschaffingswaarde

20.000

 

C

7170

Wijziging in de bestellingen in uitvoering - Aanschaffingswaarde

 

20.000

Journaalpost bij toerekening van de winst per jaareinde (enkel bij de 'percentage of completion method'):

D

371

Bestellingen in uitvoering - Toegerekende winst

10.000

 

C

7171

Wijziging in de bestellingen in uitvoering - Toegerekende winst

 

10.000

Journaalpost bij de oplevering :

D

400

Handelsdebiteuren

60.500

 

C

700

Verkopen

 

50.000

C

451

Btw op verkopen

 

10.500

en

D

460

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

12.500

 

C

700

Verkopen

 

12.500

en

D

7170

Wijziging in de bestellingen in uitvoering - Aanschaffingswaarde

20.000

 

C

370

Bestellingen in uitvoering -Aanschaffingswaarde

 

20.000

(enkel bij de 'percentage of completion method' :)

D

7171

Wijziging in de bestellingen in uitvoering - Toegerekende winst

10.000

 

C

371

Bestellingen in uitvoering -Toegerekende winst

 

10.000