• 2...8 Herwaardering van onroerende investeringsgoederen
Journaalposten:

2...8 Herwaardering van onroerende investeringsgoederen

18 mei 2018

De boekhoudkundige verwerking vertrekt uit het principe dat de uitgedrukte meerwaarde niet gerealiseerd is. Dit betekent dat de uitgedrukte vermogensaanwending op het actief (Meerwaarde op…) gecompenseerd wordt door de vermogensbron op het passief (Herwaarderingsmeerwaarden).

Indien het geherwaardeerde materieel vast actief een beperkte levensduur heeft, neemt de meerwaarde af door het technisch en economisch verouderingsproces. Aangezien deze afschrijvingskost tot uitdrukking gebracht moet worden, verplicht artikel 57 van het KB van 30/01/2001 om op basis van de geherwaardeerde waarde af te schrijven.

Let op, de afschrijvingen op meerwaarde worden fiscaal niet aanvaard.

Gegevens :

  • In de boeken van vennootschap X staat een bebouwd onroerend goed voor een boekwaarde van 500.000 EUR;
  • Er wordt op het gebouw een herwaarderingsmeerwaarde van 1.000.000 EUR uitgedrukt;
  • Deze herwaarderingsmeerwaarde wordt tijdens het boekjaar omgezet in kapitaal ten belope van 75% (het percentage dat overblijft na aftrek van het vennootschapsbelastingpercentage 25%);
  • Op het moment van herwaardering heeft het gebouw nog een waarschijnlijke gebruiksduur van 10 jaar;
  • De vennootschap wijzigt het oorspronkelijke afschrijvingsplan niet.

Journaalposten

Journaalpost bij de herwaardering :

D

2218

Gebouwen: Geboekte meerwaarden

1.000.000

 

C

121

Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa

  1.000.000

 Journaalpost bij de afschrijvingen :

D

630 Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa 150.000  
C 22109 Geboekte afschrijvingen op aanschaffingswaarde  

50.000

C 22189

Geboekte afschrijvingen op meerwaarde

 

100.000

en      

 

D 121 Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa 100.000

 

C 133

Beschikbare reserves

  100.000

 

Overeenkomstig artikel 57, § 3, 1° KB W.Venn. mag een herwaarderingsmeerwaarde tot het beloop van de op de meerwaarde geboekte afschrijvingen worden overgeboekt naar een reserve. De Commissie is van oordeel dat deze overboeking aan te bevelen is omdat daardoor een getrouwer beeld wordt gegeven van de vermogenstoestand van de onderneming. Ten belope van de geboekte afschrijvingen gaat het immers niet meer om een louter uitgedrukte meerwaarde, maar om een via het resultaat geboekte vermogensaangroei.

Vermits deze overboeking los staat van de verwerking van het resultaat mag zij rechtstreeks geschieden zonder via de staat van de verwerking van het resultaat te gaan. Het betreft een mutatie binnen het eigen vermogen met tegenboeking in een balanspost.