• Eindejaarsafsluiting: voorbereiding documenten
Checklists:

Eindejaarsafsluiting: voorbereiding documenten

07 maart 2018

Algemeen

 • Proef- en saldibalans op datum van afsluiting van het boekjaar
 • Kopie rekeninguittreksels B.T.W. - rekeningcourant
 • Afschrijvingstabellen

 

Activa

I. Oprichtingskosten

II. Immateriele vaste activa

Kopie van de nieuwe investeringsfacturen van het boekjaar

III. Materiele vaste activa

 • Kopie van de nieuwe investeringsfacturen van het boekjaar
 • Kopie van de verkoopfacturen + kopie van de aankoopfacturen van verkochte activa
 • Kopie van de akten aankoop onroerend goed of vestiging zakelijk(e) recht(en)
 • Kopie van de inschrijvingsbewijzen van het rollend materieel

Kopie van de nieuwe leasingovereenkomsten

IV. Financiele vaste activa

 • Kopie van de verantwoordingsstukken waarborgen
 • Kopie laatste facturen telefoon / telex / fax

Laatste jaarrekening van de vennootschappen waarin men een deelneming heeft

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering

 • Gedetailleerde voorraadlijst
 • Detaillijst bestellingen in uitvoering
 • Waarderingsregels

Aanduiding van verouderde of traag roterende voorraad

VII. Vorderingen

A. Handelsvorderingen

 • Detaillijst klanten en ouderdomsbalans
 • Detaillijst dubieuze debiteuren
 • Detaillijst te innen wissels
 • Detail op te stellen facturen en creditnota's
 • Omrekening van saldi in vreelde valuta


B. Overige vorderingen

 • Detailopgave en verantwoordingsstukken

VIII. Geldbeleggingen - IX. Liquide middelen

 • Kopie bankuittreksels op balansdatum
 • Kopie kasboek(en) op balansdatum
 • Kopie van de intrestafrekening na balansdatum

Omrekening van saldi in vreelde valuta

X. Overlopende rekeningen

 • Berekeningen en verantwoordingsstukken voor alle bedragen opgenomen onder deze rubriek
   

Passiva

I. Kapitaal - Reserves - Overgedragen resultaat

 • Kopie van de akte statutenwijziging indien het kapitaal werd verhoogd/verlaagd

VI. Kapitaalsubsidies

 • Kopie van het bericht i.v.m. toekenning van nieuwe kapitaalsubsidies alsmede van de te ontvangen bedragen

Berekening in - resultaatname

VII. Voorzieningen

 • Details i.v.m. toevoeging of terugname van voorzieningen
   

VIII. - IX. Schulden

A/B. Financiële schulden

 • Kopie nieuwe kredietovereenkomsten / financieringen / leasingcontracten en aflossingsplannen
 • Kopie bankuittreksels
 • Kopie intrestafrekening na balansdatum


C. Handelsschulden

 • Detaillijst leveranciers
 • Detail te betalen wissels
 • Detail van te ontvangen facturen / creditnota's
 • Omrekening van saldi in vreelde valuta


E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

 • Kopie van de betaling van de lonen / wedden na balansdatum
 • Kopie van de betaling van de bedrijfsvoorheffing na balansdatum
 • Kopie van de kwartaal R.S.Z. - staat
 • Kopie aanslagbiljet vennootschapsbelasting
 • Kopie van de B.T.W. - aangifte laatste maand
 • Kopie openstaande facturen sociaal secretariaat
 • Berekening voorziening van vakantiegeld en eindejaarspremie


F. Overige schulden

 • Detailopgave + verantwoordingsstukken
 • Historiek lopende rekeningen

X. Overlopende rekeningen

 • Berekeningen en verantwoordingsstukken voor alle bedragen opgenomen onder deze rubriek
   

Resultatenrekening

 • Overeenstemming omzet met de B.T.W. - aangiften
 • Brutowinstopvolging
 • Kopie van de nieuw afgesloten huurovereenkomsten
 • Detailopgave erelonen / commissies
 • Attest personeelskosten sociaal secretariaat
 • Opgave 325 en overeenstemming met de boekhouding
 • R.S.Z-aangiften en overeenstemming met de boekhouding
 • Kopie van de aanslagbiljetten in de onroerende voorheffing
 • Kopie van de aanslagbiljetten in de verkeersbelasting
 • Bepaling van de belastbare winst
 • Belastingberekening

,