608 Ontvangen commerciŽle korting

Indien ontvangen kortingen een commercieel karakter hebben, moeten ze in mindering van de aankopen worden gebracht. Wanneer de commerciŽle kortingen van de aankopen worden afgetrokken of op de aankooprekening zelf worden gecrediteerd, dan worden de aankopen "netto" geboekt. Wanneer de commerciŽle kortingen op een afzonderlijke aankooprekening wordt gedebiteerd, dan worden de aankopen "bruto" geboekt. Deze laatste werkwijze bevorderd de controlemogelijkheden en een juistere beoordeling van de verhouding tussen kortingen en aankopen en van de brutomarge. Men gebruikt dan de rekening "608 Ontvangen kortingen".
Hebben de ontvangen kortingen daarentegen een financieel karakter, dan moeten ze als financiŽle resultaten worden behandeld. Voor deze boeking zie 756 Ontvangen korting voor contante betaling.

Gegevens :

Aankoop van goederen (btw-tarief 21 %) voor 2.500 EUR.
Ontvangen commerciŽle korting : 10 % of 250 EUR.
Maatstaf van heffing voor de btw = 2.500 EUR - 250 EUR = 2.250 EUR.
Btw 21 % op 2.250 EUR = 472,50 EUR.
Totaal van de factuur = 2.250 EUR + 472,50 EUR = 2.722,50 EUR.
Journaalpost voor het boeken van de inkomende factuur :

Journaalpost :

D

60...

Aankopen

2.500

D

411

Terug te vorderen btw

472,50

C

44

Leveranciers

2.722,50

C

608

Ontvangen kortingen

250
Begin

Opzoeken volgens rekeningnummer

 Alfabetisch opzoeken

 


 

640 - 450 - 452 Onroerende voorheffing

Vanaf aanslagjaar 1994 is de onroerende voorheffing verschuldigd door vennootschappen, niet meer verrekenbaar met de uiteindelijk verschuldigde vennootschapsbelasting.
De onroerende voorheffing is bij vennootschappen wel volledig aftrekbaar als bedrijfsuitgave.

Gegevens :

In 200X werd een aanslagbiljet in de onroerende voorheffing ontvangen voor 3.000 EUR.
Per einde boekjaar wordt een te ontvangen supplement aan onroerende voorheffing 200X geraamd op 2.000 EUR. Het aanslagbiljet met dit supplement wordt in 200X+1 ontvangen en bedraagt 2.075 EUR.

Journaalposten

Journaalpost bij ontvangst van het aanslagbiljet in 200X :

D

6401

Onroerende voorheffing

3.000

C

4525

Te betalen belastingen en taksen

3.000

Journaalpost op het einde van het boekjaar 200X :

D

6401

Onroerende voorheffing

2.000

C

4505

Geraamd bedrag der belastingschulden

2.000

Journaalpost bij ontvangst aanslagbiljet in 200X+1 :

D

450

Geraamd bedrag der belastingschulden

2.000

D

6401

Onroerende voorheffing

75

C

4525

Te betalen belastingen en taksen

2.075
Begin

Opzoeken volgens rekeningnummer

 Alfabetisch opzoeken

 


 

645 Vennootschapsbijdrage

Vennootschappen moeten zich aansluiten bij een sociale-verzekeringskas of worden van ambtswege aangesloten bij de Nationale Hulpkas. Zij moeten vůůr 1 juli een jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen, die voor het jaar 200X werd vastgesteld op 350 EUR.

Gegevens :

De vennootschapsbijdrage van 350 EUR wordt betaald via de bank.

Journaalpost bij het inboeken van de betaling :

D

645

Vennootschapsbijdrage

350

C

55

Kredietinstellingen

350
Begin

Opzoeken volgens rekeningnummer

 Alfabetisch opzoeken

 


 

654 Nadelige wisselresultaten

Als gevolg van het wisselkoersverloop tussen de dag waarop de vordering of de schuld in deviezen, in de boekhouding wordt opgenomen (omgerekend in Belgische frank) en de dag waarop de vordering of de schuld wordt betaald, ontstaat er een wisselresultaat.

Gegevens :

Een handelsschuld van 10.000 USD wordt ingeboekt (aankoopdagboek) tegen 9.000 EUR (1 USD = 0.9 EUR).
Bij betaling rekent de bank een wisselkoers van 1 USD = 1 EUR en trekt 10.000 USD x 1 EUR = 10.000 EUR van uw rekening (bankkosten buiten beschouwing gelaten).

Journaalposten

Journaalpost bij het inboeken van de aankoop :

D

60...

Aankopen

9.000

C

440

Leveranciers

9.000

Journaalpost bij betaling van de leverancier :

D

44

Leveranciers

9.000

D

654

Nadelige wisselresultaten

1.000

C

55

Kredietinstellingen

10.000
Begin

Opzoeken volgens rekeningnummer

 Alfabetisch opzoeken

 


 

655 Omrekeningsverschillen

Hoe verwerkt men in de boekhouding de verschillen die voorkomen op het einde van het boekjaar bij de omrekening van vreemde valuta in Belgische frank?
Omrekeningsverschillen worden per munt geglobaliseerd.
Indien men een negatief omrekeningsverschil bekomt wordt dit ten laste van het resultaat genomen (rekening 655 'Omrekeningsverschillen').
Bekomt men een positief omrekeningsverschil dan wordt dit via de overlopende rekening verwerkt (rekening 493 'Over te dragen opbrengsten').
Het is uiteraard verboden het omrekeningsverschil per munt berekend, onderling te compenseren.
Bij het begin van het boekjaar worden alle inventarisboekingen inzake omrekeningsverschillen tegengeboekt.
De kenmerkende rekeningen van de methode die de Commissie voor Boekhoudkundige Normen aanbeveelt zijn als volgt :
496..Negatieve omrekeningsverschillen per munt
497..Positieve omrekeningsverschillen per munt
400../440..Subrekening Herberekening tegen de slotkoers van de vorderingen/schulden.
Per munt zal men via de rekeningen 496/497 de vorderingen en schulden aanpassen aan de slotkoers.
Is 496 groter dan 497 dan heeft die munt per saldo een negatief omrekeningsverschil dat men afboekt naar 655 'Omrekeningsverschillen'.
Is 496 kleiner dan 497 dan heeft die munt per saldo een positief omrekeningsverschil dat men via de 493 'Over te dragen opbrengsten' afboekt.
Bij de heropening van het boekjaar worden alle vorderingen/schulden opnieuw omgezet in vreemde valuta van vůůr de inventarisdatum.
In dit geval zal men respectievelijk de rekening 655 van het nieuwe boekjaar dienen te crediteren of zal de rekening 493 gesaldeerd worden.
Uitzondering : voor de liquide middelen en rekeningen-courant bij financiŽle instellingen worden zowel de negatieve als de positieve verschillen in resultaat genomen.

Gegevens :

Openstaande klanten in GBP op balansdatum voor 250.000 GBP, saldo volgens de boekhouding 262.500 EUR.
Openstaande handelsschulden in GBP op balansdatum voor 50.000 GBP, saldo volgens de boekhouding 52.500 EUR.
Openstaande handelsschulden in USD op balansdatum voor 100.000 USD, saldo volgens de boekhouding 86.760 EUR.
Koers op balansdatum : 1 GBP = 1,1 EUR en 1 USD = 0,9 EUR.

Positieve omrekeningsverschillen openstaande klanten in GBP :
- 250.000 GBP tegen slotkoers van 1,1 EUR = 275.000 EUR,
- saldo volgens de boekhouding 262.500 EUR,
- positieve omrekeningsverschillen : 275.000 EUR Ė 262.500 EUR = 12.500 EUR

Negatieve omrekeningsverschillen openstaande leveranciers in GBP :
- 50.000 GBP tegen slotkoers van 1,1 EUR = 55.000 EUR,
- saldo volgens de boekhouding 52.500 EUR,
- negatieve omrekeningsverschillen : 55.000 EUR - 52.500 EUR = 2.500 EUR

Per saldo heeft men in GBP een positief omrekeningsverschil van 12.500 EUR Ė 2.500 EUR = 10.000 EUR.

Negatieve omrekeningsverschillen openstaande leveranciers in USD :
- 100.000 USD tegen slotkoers van 0,9 EUR = 90.000 EUR,
- saldo volgens de boekhouding 86.760 EUR,
-
negatieve omrekeningsverschillen = 90.000 EUR Ė 86.760 EUR = 3.240 EUR

Journaalposten

Journaalpost bij het inboeken van de positieve omrekeningsverschillen GBP :

D

400...

Subrekening Herberekening tegen de slotkoers van de vorderingen

12.500 EUR

C

497

Positieve omrekeningsverschillen GBP

12.500 EUR

Journaalpost bij het inboeken van de negatieve omrekeningsverschillen GBP :

D

496

Negatieve omrekeningsverschillen GBP

2.500 EUR

C

440..

Subrekening Herberekening tegen de slotkoers van de schulden

2.500 EUR

Journaalpost voor de saldering van de omrekeningsverschillen GBP :

D

497

Positieve omrekeningsverschillen GBP

12.500 EUR

C

496

Negatieve omrekeningsverschillen GBP

2.500 EUR

C

493

Over te dragen opbrengsten

10.000 EUR

Journaalpost bij het inboeken van de negatieve omrekeningsverschillen USD :

D

496

Negatieve omrekeningsverschillen USD

3.240 EUR

C

440..

Subrekening Herberekening tegen de slotkoers van de schulden

3.240 EUR

Journaalpost voor de saldering van de omrekeningsverschillen in USD :

D

655

Omrekeningsverschillen

3.240 EUR

C

496

Negatieve omrekeningsverschillen USD

3.240 EUR

Journaalpost bij het begin van het volgend boekjaar (omrekeningsverschillen GBP) :

D

493

Over te dragen opbrengsten

10.000 EUR

D

440..

Subrekening Herberekening tegen de slotkoers van de schulden

2.500 EUR

C

400...

Subrekening Herberekening tegen de slotkoers van de vorderingen

12.500 EUR

Journaalpost bij het begin van het volgend boekjaar (omrekeningsverschillen USD) :

D

440..

Subrekening Herberekening tegen de slotkoers van de schulden

3.240 EUR

C

655

Omrekeningsverschillen

3.240 EUR
Begin

Opzoeken volgens rekeningnummer

 Alfabetisch opzoeken

 


 

656 Toegestane korting voor contante betaling

Indien kortingen een financieel karakter hebben, moeten ze als financiŽle resultaten worden behandeld. Kortingen hebben een financieel karakter, indien het bedrag van de korting, rekening gehouden met de contractuele of gebruikelijke betalingstermijnen, bij benadering overeenstemt met een interest aan normale marktvoorwaarden.
Kortingen voor contant op verkoopfacturen zijn financiŽle kosten en worden geboekt op het debet van 656 Diverse financiŽle kosten.
Hebben de toegestane kortingen daarentegen een zuiver commercieel karakter, dan zijn ze aan te rekenen op de omzet. Voor deze boeking zie 708 Toegestane commerciŽle korting.
Krachtens artikel 28 van het btw-wetboek behoort de korting voor contante betaling niet tot de maatstaf van heffing. Deze regeling is toepasselijk om het even of de klant al dan niet van de verleende betalingskorting gebruik maakt.

Tip

Teneinde een vlotte overeenstemming tussen de geboekte omzet en de maatstaf van heffing volgens de btw-aangiftes te bekomen, kan met best twee verkooprekeningen gebruiken :
enerzijds een rekening 700..0 Verkopen (maatstaf van heffing), waarop het netto-bedrag van de verkopen na aftrek van de betalingskorting of m.a.w. de maatstaf van heffing voor de btw wordt geboekt, en
anderzijds een rekening 700..7 Verkopen (bedrag contante korting) waarop het bedrag van de betalingskorting wordt geboekt.
Enkel de rekening 700..0 Verkopen (maatstaf van heffing) komt in aanmerking bij de overeenstemming tussen geboekte omzet en omzet volgens de btw-aangiftes.

Gegevens :

Verkoop van goederen (btw-tarief 21 %) voor 2.500 EUR.
Toegestane korting bij contante betaling : 2 % of 50 EUR.
Maatstaf van heffing voor de btw = 2.500 EUR - 50 EUR = 2.450 EUR.
Btw 21 % op 2.450 EUR = 514,50 EUR.
Totaal van de factuur = 2.500 EUR + 514,50 EUR = 3.014,50 EUR.
Te betalen bij niet-contante betaling : 3.014,50 EUR.
Te betalen bij contante betaling : 3.014,50 EUR - 50 EUR = 2.964,50 EUR.

Journaalposten

Journaalpost voor het boeken van de uitgaande factuur :

D

400

Handelsdebiteuren

3.014,50

C

700..0

Verkopen (maatstaf van heffing)

2.450

C

700..7

Verkopen (bedrag contante korting)

50

C

451

Verschuldigde btw

514,50

Journaalpost bij ontvangst van de betaling ingeval de koper niet contant betaalt :

D

55

Kredietinstellingen

3.014,50

C

400

Handelsdebiteuren

3.014,50

Journaalpost bij ontvangst van de betaling ingeval de koper contant betaalt :

D

55

Kredietinstellingen

2.964,50

D

656

Toegestane betalingskortingen

50

C

400

Handelsdebiteuren

3.014,50Begin

Opzoeken volgens rekeningnummer

 Alfabetisch opzoeken

 


 

664 Andere uitzonderlijke kosten : Herziening van de btw-aftrek

Een btw-plichtige die een bedrijfsgebouw verkoopt of verhuurt, moet de btw die in aftrek werd gebracht bij de oprichting of bij de omvormings- of verbeteringswerken van het gebouw gedeeltelijk terugstorten.
De btw die in aftrek werd gebracht bij de oprichting of de aankoop van een gebouw is onderworpen aan de 15-jarige herziening indien de investering gebeurde na 1 januari 1996.
De btw die in aftrek werd gebracht op omvormings- of verbeteringswerken is onderworpen aan de 5-jarige herziening.
Het herzieningstijdvak begint te lopen op 1 januari van het jaar waarin het recht op aftrek is ontstaan. De herziening moet in ťťnmaal gebeuren voor het jaar van de verkoop of de verhuur, en de nog te lopen jaren van het herzieningstijdvak. De herziening gebeurt in kader IV, vak C, c) van de btw-aangifte.

Gegevens :

Bedrijfsgebouw (grond buiten beschouwing gelaten) opgericht in de jaren 200X en 200X+1, waarin verbeteringswerken werden uitgevoerd in juli 200X+3.
Facturen oprichting 200X : 25.000 EUR, in aftrek gebrachte btw = 4.250 EUR
Facturen oprichting 200X+1 : 125.000 EUR, in aftrek gebrachte btw = 21.250 EUR
Facturen verbetering 200X+3 : 25.000 EUR, in aftrek gebrachte btw = 4.875 EUR
Totale aanschaffingswaarde gebouw = 175.000 EUR
Waarop afgeschreven - 26.250 EUR
Boekwaarde : 175.000 EUR - 26.250 EUR = 148.750 EUR
Wordt verkocht op 1 juni 200X+4 voor 250.000 EUR
De terug te storten btw wordt als volgt berekend :
Voor 200X : in aftrek gebrachte btw 4.250 EUR x 11/15 = 3.116,67 EUR
Voor 200X+1 : in aftrek gebrachte btw 21.250 EUR x 12/15 = 17.000 EUR
Voor 200X+3 : in aftrek gebrachte btw 4.875 EUR x 4/5 = 3.900 EUR
Totaal terug te storten btw = 3.116,67 EUR + 17.000 EUR + 3.900 EUR = 24.016,67 EUR

Journaalpost :

D

416

Diverse vorderingen

250.000

D

221..9

Afschrijvingen op gebouwen

26.250

D

664

Andere uitzonderlijke kosten

24.016,67

C

221

Gebouwen

175.000

C

763

Meerwaarden op de realisatie van vaste activa

101.250

C

451

Verschuldigde btw

24.016,67Begin

Opzoeken volgens rekeningnummer

 Alfabetisch opzoeken